IV. ÚS 335/04
IV.ÚS 335/04 ze dne 30. 11. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele R. H., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 26. 1. 2004, č. j. 9 C 539/2001-170, a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 5. 2004, č. j. 7 Co 969/2004-190, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 11. 10. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, z jehož obsahu Ústavní soud dovodil, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ve svém návrhu se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Jindřichově Hradci, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresního úřadu v Jindřichově Hradci - referátu životního prostředí, katastrálního úřadu Mosty a blíže neurčeného pozemkového úřadu, vše v souvislosti s výstavbou tří rybníků v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec. Stěžovatel měl za to, že jednáním uvedených orgánů bylo neoprávněně zasaženo do jeho ústavně zaručených základních práv a svobod.

Dříve než Ústavní soud mohl posoudit věcnou stránku ústavní stížnosti, zkoumal, zda podání stěžovatele splňovalo veškeré formální náležitosti, požadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že návrh trpěl řadou nedostatků.

Návrh především nedostál požadavkům kladeným na obsah podání (§ 34 a § 72 zákona o Ústavním soudu), když stěžovatel nesdělil, jaká konkrétní rozhodnutí svou stížností napadá a rovněž jaká opatření má Ústavní soud v rámci své pravomoci (§ 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) na ochranu jeho ústavně zaručených práv přijmout. Stěžovatel dále ke své stížnosti nepřiložil kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku, jenž mu zákon k ochraně jeho práva poskytoval, a taktéž nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Na existenci uvedených vad byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 25. 10. 2004, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 26. 10. 2004, lhůta stanovená za tímto účelem tedy marně uplynula dne 24. 11. 2004, a to bez toho, že by stěžovatel vytýkané vady odstranil. Dopis ze dne 22. 11. 2004, prostřednictvím něhož zaslal stěžovatel Ústavnímu soudu kopii rozhodnutí Okresního soudu v Jindřichově Hradci a Krajského soudu v Českých Budějovicích, nemohl výsledné rozhodnutí Ústavního soudu ovlivnit, neboť i po tomto doplnění trpěla ústavní stížnost vadou spočívající v absenci právního zastoupení stěžovatele.

Ústavnímu soudu tedy nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.