IV. ÚS 3339/13
IV.ÚS 3339/13 ze dne 26. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o návrhu Romana Dotlačila, ve věci zpochybnění platnosti předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Navrhovatel ve svém podání, které označuje jako "stížnost", "trestní oznámení" a "podnět", zpochybňuje platnost předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "PSPČR"), konaných ve dnech 25. a 26. října 2013, neboť podle jeho názoru tyto volby nesplňovaly parametry zaručené Ústavou České republiky a Všeobecnou deklarací lidských práv. Namítá, že mu bylo znemožněno volit svobodně. Volil Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a s ohledem na to, že dal přednost přijatelnému výsledku voleb, neuplatnil možnost preferovat zakroužkováním svého kandidáta Víta Bártu. Vzhledem k tomu, že volby proběhly neregulérním způsobem, nebyly demokratické a vykazují známky systémové manipulace s výsledky, v důsledku čehož se Vít Bárta nedostal do PSPČR a bez poslanecké imunity byl zadržen, podává navrhovatel návrh na anulování těchto voleb.
2. Před tím, než přistoupí k věcnému posouzení podaného návrhu, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to včetně podmínky ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, která vyžaduje před podáním ústavní stížnosti vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

3. Jedním ze základních znaků institutu ústavní stížnosti, jakožto ochrany ústavně zaručených základních práv a svobod, je její subsidiarita k jiným procesním prostředkům, které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva. Subsidiarita ústavní stížnosti se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a po stránce materiální v požadavku, aby Ústavní soud zasahoval na ochranu ústavně zaručených základních práv a svobod až v okamžiku, kdy ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny tvrzený protiústavní stav napravit. Ústavní soud ve své konstantní judikatuře proto opakovaně uvádí, že nutnost vyčerpání všech účinných procesních prostředků je nezbytnou podmínkou řízení před Ústavním soudem (srov. např. usnesení ze dne 27. září 2006 sp. zn. IV. ÚS 562/06, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

4. Soudní přezkum voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řídí § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a následně též § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 247/1995 Sb."). Podle věty druhé citovaného ustanovení je třeba návrh podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí, přičemž k řízení je příslušný Nejvyšší správní soud (§ 88 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.). Návrhem adresovaným Ústavnímu soudu tak lze napadnout až rozhodnutí vydané Nejvyšším správním soudem.

5. Z výše uvedeného je zřejmé, že stěžovateli byl dán řádný opravný prostředek pro ochranu jeho práv, který byl povinen vyčerpat před podáním návrhu Ústavnímu soudu. Jestliže stěžovatel před jeho podáním účinný procesní prostředek, jež mu byl k dispozici, nevyčerpal (z obsahu ústavní stížnosti se opak nepodává), je návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

6. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh stěžovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh nepřípustný. Za této procesní situace již Ústavní soud pokládal za nadbytečné navrhovatele vyzývat k odstranění vady jeho podání, spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem v daném řízení (§ 29, § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.