IV. ÚS 3335/13
IV.ÚS 3335/13 ze dne 6. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci návrhu navrhovatelky 1) A-ZETES, s.r.o. "v likvidaci", IČ: 25125664, se sídlem Lidmaň 11, Pacov, zastoupená likvidátorem Zdeňkem Smutným, navrhovatel 2) Zdeněk Smutný, navrhovatelka 3) Vlasta Smutná, směřujícího proti rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2013 č. j. 20 Co 314/2013-265, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. dubna 2012 č. j. 18 C 289/2010-219, Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2012 č. j. 20 Co 417/2012-243, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. června 2012 č. j. 18 C 289/2010-228, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. května 2013 č. j. 18 C 289/2010-261, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. února 2013 č. j. 18 C 289/2010-251, Městského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2011 č. j. 20 Co 474/2011-194, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. listopadu 2011 č. j. 18 C 289/2010-176, Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. června 2011 č. j. 18 C 289/2010-140, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatelé se na Ústavní soud obrátili nekvalifikovaným podáním, označeným jako ústavní stížnost, kterou brojili proti postupu v soudním řízení v jejich věci a žádali, aby Ústavní soud neprodleně zjednal nápravu a zajistil spravedlivé soudní řízení.
Stěžovatelé tvrdili, že obecné soudy se v soudním řízení opakovaně dopustily několika zásadních pochybení v rozporu s o. s. ř. a upřely jim jejich práva. Dále uvedli, že obecné soudy nevyhověly jejich odůvodněné žádosti o prominutí zmeškání lhůty, neosvobodily je od placení soudních poplatků, nevypořádaly se s jejich argumentací judikaturou Ústavního soudu a jejich rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná, protože neobsahují řádné odůvodnění.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané ustanovením § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), a dále navrhovatelé nepřiložili kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 6 zákona o Ústavním soudu).

Jak přitom vyplývá z předchozích řízení o návrzích, jež navrhovatelé v minulosti několikrát podali, takovýto postup zvolili navzdory tomu, že byli opakovaně poučeni o této podmínce řízení, resp. o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 1849/07 ze dne 20. 9. 2007, usnesení sp. zn. IV. ÚS 1714/12 ze dne 2. 7. 2012, usnesení sp. zn. II. ÚS 2351/12 ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2029/13 dosud neskončené řízení).

Navrhovatelé byli proto dopisem ze dne 7. listopadu 2013, doručeným jim dne 11. listopadu 2013, vyzváni, aby vady podání odstranili. K tomu jim byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byli poučeni, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula. Ústavní soud sice obdržel dne 2. prosince 2013 žádost navrhovatelů o prodloužení lhůty k odstranění vad podání o 20 dnů s odůvodněním, že se jim nepodařilo zajistit právní zastoupení a že požádali ČAK pobočku v Brně o určení advokáta. Ústavní soud ověřil, že navrhovatelé se obrátili na ČAK teprve podáním dne 25. listopadu 2013, přestože věděli, že jim lhůta skončí 1. prosince 2013.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 6. ledna 2014

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.