IV. ÚS 3322/13
IV.ÚS 3322/13 ze dne 11. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti Zdeňka Ponerta, ve věci návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 a všech předcházejících voleb, které se konaly, podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 1. listopadu 2013, stěžovatel navrhoval, aby Ústavní soud vydal rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 a všech předcházejících voleb, které se konaly, podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 247/1995 Sb."). Stěžovatel namítal, že průběh voleb byl podle jeho názoru v rozporu s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod.
Před tím, než přistoupí k věcnému posouzení podaného návrhu, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to včetně podmínky ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, která vyžaduje před podáním ústavní stížnosti vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Jedním ze základních znaků institutu ústavní stížnosti, jakožto ochrany ústavně zaručených základních práv a svobod, je její subsidiarita k jiným procesním prostředkům, které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva. Subsidiarita ústavní stížnosti se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a po stránce materiální v požadavku, aby Ústavní soud zasahoval na ochranu ústavně zaručených základních práv a svobod až v okamžiku, kdy ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny tvrzený protiústavní stav napravit. Ústavní soud ve své konstantní judikatuře proto opakovaně uvádí, že nutnost vyčerpání všech účinných procesních prostředků je nezbytnou podmínkou řízení před Ústavním soudem (srov. např. usnesení ze dne 27. září 2006 sp. zn. IV. ÚS 562/06 in http://nalus.usoud.cz).

Soudní přezkum voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řídí § 90 soudního řádu správního a následně též § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. Podle věty druhé citovaného ustanovení je třeba návrh podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí, přičemž k řízení je příslušný Nejvyšší správní soud (§ 88 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.). Návrhem adresovaným Ústavnímu soudu tak lze napadnout až rozhodnutí vydané Nejvyšším správním soudem.

Z uvedeného je zřejmé, že stěžovateli byl dán řádný opravný prostředek pro ochranu jeho práv, který byl povinen vyčerpat před podáním návrhu Ústavnímu soudu. Jestliže stěžovatel před jeho podáním účinný procesní prostředek, jež mu byl k dispozici, nevyčerpal (z obsahu ústavní stížnosti se opak nepodává), je návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh stěžovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout jako návrh nepřípustný.

Za této procesní situace Ústavní soud již nepokládal za nezbytné stěžovatele vyzývat k odstranění vady jeho podání, spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem v daném řízení (§ 29, § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 11. listopadu 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.