IV. ÚS 3310/13
IV.ÚS 3310/13 ze dne 30. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Petera Lacka, bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Okresního státního zastupitelství ve Zlíně ze dne 20. září 2013, č.j. 1 ZN 4268/2012-45, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako ústavní stížnost proti usnesení státního zastupitelství č.j. KRPZ-100916-22/TČ-2012-150571. V návrhu popsal okolnosti, za nichž byla odložena jeho věc, vedená u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť stěžovatel ani nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), ani neuvedl, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu).

Dopisem ze dne 21. listopadu 2013, doručeným mu dne 26. listopadu 2013, byl tedy vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2013

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.