IV. ÚS 33/04
IV.ÚS 33/04 ze dne 14. 12. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti navrhovatele Ing. V. M. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. 15 Co 545/2003, a usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 7. 8. 2003, sp. zn. 13 C 37/2003,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ústavní stížnost proti shora uvedeným rozhodnutím obecných soudů byla Ústavnímu soudu doručena dne 27.1. 2004.

Po přezkoumání formálních náležitostí ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že návrh podaný stěžovatelem nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly postupem orgánů veřejné moci porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 3. 2. 2004 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která končila dne 10. 3. 2004. Dne 15. 3. 2004 obdržel Ústavní soud sdělení advokáta Mgr. Ing. J. L. že byl rozhodnutím ČAK určen advokátem stěžovatele a dne 31. 3. 2004 obdržel Ústavní soud i doplnění ústavní stížnosti spolu s odstraněním vytýkaných vad. Protože dne 16. 4. 2004 stěžovatel sdělil Ústavnímu soudu, že určení advokáta bylo rozhodnutím ČAK zrušeno, dotázal se Ústavní soud přímo Mgr. Ing. J. L. zda stěžovatele i nadále zastupuje či nikoliv. Odpovědí ze dne 27. 5. 2004 advokát potvrdil, že klienta i nadále zastupuje. Dopisem ze dne 8. 6. 2004 však advokát sdělil, že odstoupil od smlouvy o poskytnutí právních služeb a vypověděl stěžovateli plnou moc. Na základě této skutečnosti Ústavní soud vyzval dne 1. 7. 2004 stěžovatele, aby do 20 dnů předložil novou plnou moc k zastupování před Ústavním soudem. Stěžovatel na základě této výzvy dne 23. 7. 2004 opět požádal ČAK o určení advokáta. Rozhodnutím ČAK byl advokátem stěžovatele určen JUDr. M. B. Toto určení však bylo zrušeno dne 1. 9. 2004 z důvodů spočívajících na straně stěžovatele. Dalším určeným advokátem byl na základě rozhodnutí ČAK JUDr. J. G., kterého vyzval Ústavní soud dne 19. 10. 2004 k předložení plné moci. Ten dne 1. 11. 2004 Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel mu plnou moc neudělil a že očekává zproštění povinnosti jej nadále zastupovat. Dne 23. 9. 2004 byl stěžovateli určen advokátem Mgr. Ing. J. K. Dopisem ze dne 8. 11. 2004 vyzval Ústavní soud jak advokáta, tak stěžovatele k předložení plné moci s tím, že pokud nebude do 10 dnů předložena, bude návrh stěžovatele odmítnut. Tento dopis dle vrácené dodejky převzal stěžovatel dne 26. 11. 2004, advokát dne 10. 11. 2004. Na tuto výzvu reagoval stěžovatel sdělením, které Ústavní soud obdržel dne 2. 12. 2004, plnou moc však do dnešního dne nepředložil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a tomu, že návrh byl doručen Ústavnímu soudu dne 27. 1. 2004 a do dnešního dne nebyly odstraněny všechny jeho vady, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.