IV. ÚS 3284/09
IV.ÚS 3284/09 ze dne 21. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu stěžovatelky Ing. M. K., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2009 č. j. 28 Cdo 3912/2008-306 a rozsudkům Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2008 č. j. 17 Co 168/2007-267 a Okresního soudu ve Znojmě ze dne 18. ledna 2007 č. j. 9 C 1344/2005-238, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 18. prosince 2009 doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatelka napadla v záhlaví označená rozhodnutí.

Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména ustanovení § 30, dle jehož dikce fyzické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeni advokátem. Ústavní soud proto vyzval dne 13. ledna 2010 stěžovatelku k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a určil jí lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Stěžovatelka podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 10. února 2010 sdělila, že bezodkladně požádala Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta žádostí ze dne 27. ledna 2010 a požádala o prodlužení lhůty k odstranění vad podání. Ústavní soud stěžovatelce prodloužil lhůtu k odstranění vad podání do 5. března 2010. Dne 5. března 2010 stěžovatelka Ústavnímu soudu sdělila, že požádala Českou advokátní komoru o přezkoumání rozhodnutí o určení advokáta a žádala, aby Ústavní soud České advokátní komoře navrhl, aby ustanovila stěžovatelce advokáta bezplatně. Ústavní soud prodloužil stěžovatelce lhůtu k odstranění vad podání do 6. dubna 2010 a současně jí sdělil, že Ústavnímu soudu nepřísluší pravomoc k podávání návrhů k České advokátní komoře na ustanovení advokáta stěžovatelům. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 2. dubna 2010 stěžovatelka uvedla, že Ústavní soud má možnost a hlavně povinnost zajistit stěžovatelce přístup k Ústavnímu soudu, odkázala na usnesení Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 sp. zn. II. ÚS 2624/08 a současně požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání do vyřešení přístupu k soudu. Dne 16. dubna 2010 pak stěžovatelka doplnila svoji ústavní stížnost ze dne 16. prosince 2010 o další argumentaci, aniž by byla právně zastoupena.
Ústavnímu soudu je známo, že ve věci stěžovatelky Ing. L. K., vedené pod sp. zn. II. ÚS 2624/08, Ústavní soud doručil České advokátní komoře žádost o revizi původního rozhodnutí s odkazem na dohodu mezi Ústavním soudem a Českou advokátní komorou z května roku 2005, v níž komora přislíbila v rámci živých řízení znovu k žádosti předsedy Ústavního soudu určit advokáta těm stěžovatelům, jimž to předtím odmítla. K tomu Ústavní soud uvádí, že zmíněná dohoda se týkala "živých případů" v souvislosti s novelou zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o advokacii") zákonem č. 79/2006 Sb., kterou byl upraven postup České advokátní komory při určení advokáta žadateli, přičemž v uvedeném případě Ústavní soud postupoval na základě výjimečných okolností, které nebyly v případě stěžovatelky shledány. Dle platné právní úpravy Česká advokátní komora postupuje při určení advokáta podle ustanovení § 18 zákona o advokacii a Ústavnímu soudu nepřísluší do rozhodování České advokátní komory o ustanovení advokáta zasahovat.

Z evidence ústavních stížnosti vedené Ústavním soudem se podává, že stěžovatelce bylo známo již z výzvy k odstranění vad podání ze dne 26. února 2008 (sp. zn. II. ÚS 478/08), že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem. Stěžovatelka přesto dne 17. prosince 2009 podala ústavní stížnost, aniž by byla právně zastoupena a o určení advokáta požádala Českou advokátní komoru až dne 27. ledna 2010. Dne 17. února 2010 bylo stěžovatelce Českou advokátní komorou sděleno, že jí advokát k poskytnutí bezplatné právní služby určen nebude. Stěžovatelka pak ani v opakovaně prodloužené lhůtě (naposledy do 6. dubna 2010), ani v podání doručením Ústavnímu soudu dne 16. dubna 2010, vadu podání spočívající v nezastoupení advokátem neodstranila.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. dubna 2010

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.