IV. ÚS 3272/09
IV.ÚS 3272/09 ze dne 22. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 22. února 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci navrhovatele J. V., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. 10. 2009 č. j. 22 Co 365/2009-12 a Okresního soudu ve Svitavách ze dne 25. 6. 2009 č. j. 0 Nc 2769/2009-5, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných usnesení, jimiž soudy nevyhověly jeho žádosti o ustanovení zástupce a osvobození od placení soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že návrh stěžovatele neměl náležitosti požadované zákonem o Ústavním soudu, byl vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Poněvadž navrhovatel vady návrhu neodstranil ani po prodloužení lhůty do 15. 2. 2009, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. února 2010

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.