IV. ÚS 3222/13
IV.ÚS 3222/13 ze dne 26. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Kanceláře pro ochranu práv poškozených s. r. o., se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 370/4, zastoupené Mgr. Jindřichem Lvem, advokátem se sídlem na adrese Praha 10, Murmanská 1475/4, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2013 č. j. 35 Co 188/2013-95 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. prosince 2012 č. j. 112 EC 67/2012-66, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 22. října 2013 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví označeným rozsudkům. Stěžovatelka navrhovala zrušení napadených rozhodnutí, neboť podle jejího názoru bylo jimi porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ústavní stížnost je možno podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle pravidel pro počítání lhůt (§ 57 o. s. ř.) tato dvouměsíční lhůta začíná běžet dnem, v němž bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku stěžovateli doručeno, a uplyne ve stejný den o dva měsíce později.

Z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založené ve spise Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 112 EC 67/2012, který byl Ústavním soudem vyžádán, u čísla listu 97 se podává, že stěžovatelce, resp. jejímu právnímu zástupci, byl rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2013 č. j. 35 Co 188/2013-95 doručen do datové schránky dne 21. srpna 2013 a téhož dne nabyl právní moci. Stěžovatelka přitom ústavní stížnost ze dne 22. října 2013 doručila Ústavnímu soudu datovou zprávou s datem doručení: 22. října 2013 v 18:12:33.

V daném případě posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti bylo pondělí dne 21. října 2013. Pokud pak byla ústavní stížnost Ústavnímu soudu doručena dne 22. října 2013, stalo se tak evidentně po uplynutí dvouměsíční lhůty určené pro její podání. Výše uvedená dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za daného stavu Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 26. listopadu 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.