IV. ÚS 3216/12
IV.ÚS 3216/12 ze dne 8. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele R. J., proti blíže neurčeným rozsudkům Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, a Vrchního soudu v Olomouci, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavnímu soudu byl dne 21. 8. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, dostalo se mu přípisem ze dne 29. 8. 2012 poučení o všech podstatných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že mu byla stanovena lhůta 30 dnů pro odstranění vad. K doručení výzvy k odstranění vad došlo dne 30. 8. 2012 a dne následujícího, tedy 31. 8. 2012, začala běžet třiceti denní lhůta k odstranění vad, která však marně uplynula dne 29. 9. 2012. Poslední den lhůty připadl na sobotu a posledním dnem k odstranění vad tak bylo pondělí 1. 10. 2012.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o ústavní stížnosti nebyly vytčené vady odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětnou stížnost z tohoto důvodu odmítnout, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. října 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.