IV. ÚS 3211/09
IV.ÚS 3211/09 ze dne 15. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 15. března 2010 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele M. S., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 37 Co 481/2009 ze dne 3. 12. 2009 a usnesení Městského soudu v Brně č. j. 83 Nc 183/2003-14 ze dne 10. 11. 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavnímu soudu byl dne 11. 12. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), doplněný přípisem ze dne 12. 12. 2009, jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.
Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatel nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Na existenci této vady byl stěžovatel upozorněn v přípise ze dne 21. 12. 2009, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro její odstranění v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy. Stěžovatel na předmětnou výzvu reagoval prostřednictvím přípisů ze dne 2. 2. 2010 a 8. 2. 2010, v nichž poukazoval na skutečnost, že Česká advokátní komora doposud neprojednala jeho žádost o určení právního zástupce. Ústavní soud ovšem v této souvislosti ze sdělení České advokátní komory ze dne 3. 2. 2010, resp. ze dne 10. 3. 2010, zjistil, že stěžovateli byla dne 2. 2. 2010 určena k poskytnutí právní služby, spočívající v zastupování v řízení před Ústavním soudem, advokátka Mgr. J. P. Jelikož výzva k odstranění vad podání ze dne 21. 12. 2009 byla stěžovateli doručena dne 5. 1. 2010, přičemž stěžovatel ani do data vydání tohoto rozhodnutí vytýkanou vadu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.