IV. ÚS 3199/09
IV.ÚS 3199/09 ze dne 5. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. V., bez právního zastoupení, označeného jako ústavní stížnost, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. prosince 2009 návrh stěžovatelky, který byl označen jako ústavní stížnost. Navrhovatelka v něm uvedla, že z časových důvodů jej podává stručně, a že jej rozvede a doplní dodatečně.

Uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), z návrhu nebylo patrno, které věci se týká a co jím navrhovatelka sleduje, návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatelka dovolává a neobsahoval uvedení toho, čeho se navrhovatelka domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).
Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 15. prosince 2009 vyzvána, aby vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta do dne 31. prosince 2009. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu k odstranění vad návrhu dne 18. prosince 2009. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 5. ledna 2009

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.