IV. ÚS 3195/13
IV.ÚS 3195/13 ze dne 13. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka, ve věci stěžovatele EL NIŇO, a. s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, zastoupeného Mgr. Vladimírem Trnavským, Ph.D., advokátem se sídlem Masarykovo nám. 6/5, Karviná, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2013 sp. zn. 9 As 123/2012 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2012 sp. zn. 8 Ca 372/2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 21. 10. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost splňující základní podmínky projednatelnosti na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kladené. Stěžovatel se zejména s tvrzením porušení práva na spravedlivý proces a zákonného soudce ve smyslu čl. 36 a následující Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") domáhá zrušení shora citovaných rozhodnutí správních soudů. Soudy (a před nimi správní orgány) v právě projednávané věci posuzovaly, zda stěžovatelem zaregistrovanou ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou z důvodu porušení - obecně řečeno - práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví jiné společnosti vlastnící starší stejně znějící ochrannou známku s dobrým jménem. Stěžovatel přitom s prohlášením své ochranné známky za neplatnou nesouhlasil - dovolávaje se judikatury Soudního dvora Evropské unie, k jejímuž výkladu měl Nejvyšší správní soud podle stěžovatele položit předběžnou otázku - neboť baterie zmíněné společnosti a stěžovatelův energetický nápoj soutěží na jiném segmentu trhu a nelze je zaměnit.
Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný. Podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., musí být usnesení o odmítnutí návrhu písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá, a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

K ústavní stížnosti stěžovatele Ústavní soud toliko dodává, že stěžovatelova argumentace v ústavní stížnosti obsažená ve své podstatě ulpívá pouze na závěru judikatury Soudního dvora Evropské unie, že k prokázání toho, že užívání pozdější ochranné známky neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, nepostačuje, že pozdější ochranná známka evokuje u běžně informovaného spotřebitele starší ochrannou známku. Takový závěr ale správní soudy nezpochybnily (neměly proto důvod pokládat předběžnou otázku). Dovodily toliko, že byť stěžovatelova ochranná známka nepůsobí újmu starší ochranné známce ani na rozlišovací schopnosti ani na dobrém jménu (spotřebitelé tak jistě nezamění baterie za energetický nápoj), přesto parazituje stěžovatelem zaregistrovaná ochranná známka na atraktivitě starší ochranné známky například tím, že stěžovatel nemusí vynakládat prostředky na reklamu v rozsahu, jaký by odpovídal situaci, kdyby stěžovatel svůj energetický nápoj označoval jinak.

Ústavní stížnost je proto zjevně neopodstatněná a Ústavní soud ji odmítl podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

Michaela Židlická, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.