IV. ÚS 3182/09
IV.ÚS 3182/09 ze dne 21. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele A. K., právně zastoupeného advokátem Mgr. Pavlem Marťánem, Latrán 193, Český Krumlov, proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 9. 4. 2009 č. j. 6 C 409/2007-101 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 8. 2009 č. j. 22 Co 1438/2009-133, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 9. 12. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), jímž se stěžovatel domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí obecných soudů.
Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Z ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V pravém horním rohu napadeného rozsudku krajského soudu je uvedeno razítko došlo dne 9. 10. 2009 . Ústavní soud si tuto informaci o doručení rozsudku krajského soudu telefonicky ověřil u okresního soudu v Českém Krumlově a dospěl k závěru, že předmětná ústavní stížnost je podána opožděně. Ústavní stížnost byla zaslána Ústavnímu soudu elektronickou formou dne 9. 12. 2009, přičemž lhůta k podání ústavní stížnosti počala běžet dne 10. 10. 2009 a marně uplynula dne 8. 12. 2009.

Z výše uvedeného důvodu Ústavnímu soudu nezbylo než předmětnou ústavní stížnost odmítnout v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu pro opožděnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2009

Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.