IV. ÚS 3180/12
IV.ÚS 3180/12 ze dne 30. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. K., právně zastoupeného JUDr. Petrem Košťálem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Příbram, Střelecká 26, směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. července 2010, č.j. 4 To 335/2010-332, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním ze dne 16. srpna 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. srpna 2012, v němž brojil proti postupu Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věci vedené pod sp. zn. 7 T 92/2009 a v téže věci vedené i u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 To 335/2010. Své podání opakovaně, a stále nekvalifikovaně, doplňoval, přičemž nebylo patrné, proti kterému konkrétnímu rozhodnutí jeho podání směřuje, neboť navrhovatel podal opakovaně návrh na obnovu řízení.
Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání dopisem ze dne 12. září 2012, na který odpověděl nejprve přípisem ze dne 17. září 2012, v němž konstatoval, že ztratil důvěru v Ústavní soud, následně, podáním ze dne 25. září 2012, pak požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad, aby se mohl určený advokát s věcí seznámit. Poté jak právní zástupce, tak i navrhovatel požádali o zaslání dokumentů nezbytných pro odstranění vad podání.

Dne 19. října 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno doplnění ústavní stížnosti, sepsané advokátem. V něm byly srozumitelně popsány požadavky navrhovatele, včetně označení napadeného rozhodnutí. Zastoupený navrhovatel v něm uvedl, že zmocnil tehdejšího právního zástupce k podání dovolání proti napadenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, za což mu současně zaplatil. Teprve dne 6. září 2012 se pak měl navrhovatel s určitostí dozvědět, že dovolání podáno nebylo. Navrhovatel tak seznal, že není naplněn formální předpoklad k podání ústavní stížnosti dle § 72 odstavce 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přesto je přesvědčen, že ústavní stížnost by neměla být odmítnuta, i když není naplněna podmínka dle ustanovení § 75 odstavce 1 zákona o Ústavním soudu.

Za daného stavu věci se Ústavní soud nejprve zabýval splněním procesních náležitostí podání k Ústavnímu soudu a projednatelnosti podání navrhovatele. Dle § 72 odstavce 3 zákona o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práv stěžovateli poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ústavní soud si ověřil u Okresního soudu v Českých Budějovicích, že navrhovateli bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 19. ledna 2011, jeho tehdejšímu právnímu zástupci již dne 8. října 2010. Jak je již výše uvedeno, Ústavnímu soudu bylo podání směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. července 2010, č.j. 4 To 335/2010-332 doručeno dne 20. srpna 2012.

Podle čl. 2 odstavce 3 Ústavy České republiky, respektive dle čl. 2 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v zákonem stanovených případech a mezích a to jen způsobem, který stanoví zákon. Pro řízení před Ústavním soudem je rozhodný zákon o Ústavním soudu, který přesně stanoví, kdy a jakým způsobem Ústavní soud může projednat jemu předložené podání. Ústavní stížnost je možné podat pouze ve stanovené lhůtě, přičemž její nedodržení je zákonným důvodem pro odmítnutí návrhu. Jiný postup by znamenal protizákonný postup Ústavního soudu. Zákonem stanovená lhůta k podání ústavní stížnosti začala běžet doručením a marně uplynula v neděli 20. března, respektive v pondělí 21. března 2011.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu. S ohledem na výše popsané okolnosti Ústavní soud rozhodnul tak, jak je ve výroku uvedeno.

Pro úplnost je možno konstatovat, že dne 28. srpna 2012 bylo Ústavního soudu doručeno další podání navrhovatele, vedené pod sp. zn. I. ÚS 3333/12, kterým bylo napadeno dílčí rozhodnutí týkající se řízení o obnově řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 7 T 92/2009, tedy týkající se téže věci.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.