IV. ÚS 3172/09
IV.ÚS 3172/09 ze dne 6. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. S., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou č. j. 12 Nc 5001/2009-15 ze dne 22. května 2009 a proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočka v Jihlavě č. j. 54 Co 563/2009-31 ze dne 15. září 2009 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel návrh, kterým se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Uvedený návrh, jak si byl zřejmě stěžovatel vědom, nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává (ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel ve svém podání uvedl, že toto podání nesplňující stanovené náležitosti, činí výhradně z důvodu zachování zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, a že bude do 14 dnů patřičně doplněno.

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel přípisem ze dne 15. prosince 2009 vyzván, aby vady návrhu odstranil, a to ve lhůtě do 31. prosince 2009. Současně byl navrhovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že v případě potíží s obstaráním právního zastoupení se má možnost obrátit na Českou advokátní komoru, jejíž adresa mu byla též poskytnuta. Navrhovatel byl zároveň poučen o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.
Výzva k odstranění vad ze dne 15. prosince 2010 byla stěžovateli, který nemá zřízenou datovou schránku a v informačním systému evidence obyvatel evidovanou adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, odeslána prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu uvedenou v podání a zároveň evidovanou jako místo trvalého pobytu. Poštovnímu doručovateli se stěžovatele nepodařilo dne 17. prosince 2009 zastihnout, a proto mu tohoto dne byla zanechána výzva, aby si zásilku, která byla uložena u provozovatele poštovních služeb, vyzvedl. Stěžovatel si zásilku obsahující výzvu k odstranění vad v zákonné desetidenní lhůtě nevyzvedl a nebylo možno vhodit ji po jejím uplynutí do jeho schránky. Proto byla tato zásilka vrácena Ústavnímu soudu a dne 6. ledna 2010 bylo o této skutečnosti vyvěšeno sdělení na úřední desce Ústavního soudu. Posledním dnem marného uplynutí výše uvedené desetidenní lhůty k vyzvednutí zásilky obsahující výzvu k odstranění vad ze dne 15. prosince 2010, resp. dne následujícího s ohledem na to, že tento den připadl na neděli, tedy v pondělí dne 28. prosince 2009, se považuje tato výzva k odstranění vad za doručenou.

Navrhovatel však v jím avizované čtrnáctidenní lhůtě, ani v Ústavním soudem stanovené lhůtě k odstranění vad podání a ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady svého podání neodstranil a ani nijak jinak nereagoval.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 6. ledna 2010

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.