IV. ÚS 3146/13
IV.ÚS 3146/13 ze dne 13. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Vojtěcha Uhnáka, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2011 č. j. 3 Cmo 227/2010-60, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavnímu soudu bylo dne 14. října 2013 doručeno podání stěžovatele, které nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 17. října 2013 k odstranění formálních i obsahových vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti, a upozornil stěžovatele, že nestane-li se tak ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy, bude návrh odmítnut. Výzvu k odstranění vad podání stěžovatel osobně převzal dne 21. října 2013. Dne 29. října 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele označené jako ústavní stížnost, směřující proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2011 č. j. 3 Cmo 227/2010-60, který nabyl právní moci dne 24. března 2011 a dne 1. listopadu 2013 byl Ústavnímu soudu doručen napadený rozsudek. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě ani později nesplnil podmínku stanovenou v ustanoveních § 29 a § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, které ukládají v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Ústavní soud je při své činnosti vázán právními předpisy, které vymezují jeho postavení a pravomoci. Mimo Ústavu České republiky je to zákon o Ústavním soudu. Ústavní soud je oprávněn jednat pouze na základě řádné ústavní stížnosti stěžovatele, který je zastoupen advokátem [§ 29, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 a 2, § 34 a § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. ledna 2014

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.