IV. ÚS 3127/13
IV.ÚS 3127/13 ze dne 18. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu M. B., t. č. Věznice Jiřice, P. O. BOX 8, 289 22 Lysá nad Labem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2010 sp. zn. 67 To 94/2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se návrhem ze dne 11. 10. 2013 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí městského soudu a navrhuje, aby Ústavní soud ve věci sám rozhodl v souladu s § 265m trestního řádu a zprostil jej v plném rozsahu obžaloby; případně, aby napadené rozhodnutí zrušil a přikázal soudu druhého stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V návrhu uvádí, že dovolání proti rozhodnutí městského soudu bylo Nejvyšším soudem dne 12. 1. 2011 odmítnuto.

Navrhovatel podotýká, že si je vědom zmeškání lhůty pro projednání ústavní stížnosti, avšak požaduje, aby Ústavní soud přihlédl k jeho věku a psychosomatickému stavu.
Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Tato procesní lhůta je stanovena kogentně, pročež ji Ústavní soud nemůže prodloužit ani její zmeškání prominout; zákonem o Ústavním soudu je totiž Ústavní soud podle čl. 88 odst. 2 Ústavy vázán.

Z obsahu návrhu i sdělení navrhovatele je evidentní, že návrh doručený Ústavnímu soudu dne 11. 10. 2013 je zjevně návrhem podaným po lhůtě stanovené k jeho podání zákonem.

Za této situace Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, aniž by považoval za účelné vyzývat navrhovatele k odstranění vad jeho podání, spočívajících i v absenci právního zastoupení, neboť ani odstranění vad podání by nemohlo vést ke změně rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.