IV. ÚS 310/04
IV.ÚS 310/04 ze dne 11. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. A., zastoupeného JUDr. J. K., advokátem proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 5. 2001, č.j. 7 C 116/2000-11, v záležitosti odškodnění pracovního úrazu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 7. 9. 2004 se stěžovatel domáhá zrušení a vrácení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 5. 2001, č.j. 7 C 116/2000-11 (kterým bylo zastaveno řízení pro nedostatek pravomoci soudu a rozhodnuto o předání spisu řediteli Správy hl. m. Prahy Policie ČR) se závazným právním názorem Ústavního soudu. Stěžovatel dále v petitu navrhuje, aby Ústavní soud uložil obecným soudům věnovat zvýšenou pozornost soudnímu projednání sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 7 C 116/2000. Současně se domáhá, aby byla žalovanému z právě citovaného řízení před obvodním soudem uložena náhrada nákladového a úrokového příslušenství v řízení před Ústavním soudem v běžícím sporu.

Ve vztahu k napadenému rozhodnutí ze dne 2. 5. 2001 z obsahu spisu (viz. příloha A, C) vyplývá, že stěžovatel nevyčerpal všechny opravné prostředky, které zákon (občanský soudní řád) k ochraně jeho práva poskytuje, protože se do předmětného rozhodnutí o zastavení řízení neodvolal. Z tohoto důvodu je stěžovatelem podaná ústavní stížnost podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nepřípustná a Ústavnímu soudu nezbylo než ji na základě § 43 odst. 1 písm. e/ zákona o Ústavním soudu odmítnout. Pokud se stěžovatel domnívá, že rozhodnutím služebních funkcionářů ve věci odškodnění jeho pracovního úrazu podle zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru, byl poškozen na svých právech, musí se nejdříve obrátit (po vyčerpání všech opravných prostředků ve správním řízení) na soud, aby tato rozhodnutí přezkoumal.

Ústavní soud je při své rozhodovací činnosti vázán čl. 2 odst. 3, 4 a čl. 87 odst. 1 Ústavy a ustanovením § 82 zákona o Ústavním soudu, které stanoví k projednání jakých návrhů je příslušný. Návrhy petitu ústavní stížnosti uvedené pod bodem 2) a 3) však tuto podmínku nesplňují, protože Ústavní soud ve svém rozhodnutí může toliko vyslovit kasační výrok, případně zakázat příslušnému subjektu, aby v porušování práva nebo svobody pokračoval a pokud je to možné, aby obnovil stav před porušením. Ústavnímu soudu tedy nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení, a ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. d/ zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. října 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.