IV. ÚS 308/04
IV.ÚS 308/04 ze dne 15. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV.ÚS 308/04

Česká republika USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu K. Ch., t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Ústavní soud obdržel dne 7. 9. 2004 podání stěžovatele, označené jako "stížnost", které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání, a to výzvou Ústavního soudu ze dne 6. října 2004, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Tato výzva byla stěžovateli, jak patrno z poštovní dodejky, doručena dne 7. 10. 2004.

Vzhledem k tomu, že ve stanové 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. 2. 2005

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.