IV. ÚS 3073/09
IV.ÚS 3073/09 ze dne 9. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudkyně Michaely Židlické a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti stěžovatele P. J., zastoupeného Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 22, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Rokycanech č. j. 6 C 37/2009-43 ze dne 8. září 2009 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním učiněným podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel s odkazem na porušení jeho práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

Ústavní soud zjistil, že Okresní soud v Rokycanech v záhlaví citovaným rozhodnutím uložil žalované www.brigadnici.com, s.r.o. (dále jen "žalovaná") zaplatit stěžovateli částku 1.416,- Kč, co do úroku z prodlení z částky 1.416,- Kč od 30. července 2008 do zaplacení žalobu stěžovatele zamítl a uložil stěžovateli zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 8.211,- Kč.
Aniž by bylo zapotřebí rekapitulovat odůvodnění v záhlaví citovaného rozhodnutí a obsah ústavní stížnosti (neboť pro vyložení důvodů vedoucích k přijatému rozhodnutí Ústavního soudu toto opakování v projednávané věci nemá žádný význam), může Ústavní soud konstatovat, že se jedná o návrh zjevně neopodstatněný.

Ústavní soud připomíná, že není vrcholem soustavy obecných soudů (čl. 81 a čl. 91 Ústavy), tudíž ani řádnou další odvolací instancí, a proto není v zásadě oprávněn zasahovat bez dalšího do rozhodování těchto soudů. Tato maxima je prolomena pouze tehdy, pokud by obecné soudy na úkor stěžovatele ústavní stížností napadenými rozhodnutími vykročily z mezí daných rámcem ústavně zaručených základních lidských práv [čl. 83, čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy].

Nelze přehlédnout též skutečnost, že předmětem řízení u obecného soudu byla částka 1.416,- Kč, kterou lze označit za naprosto bagatelní. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi (viz např. usnesení sp. zn. III. ÚS 602/05, sp. zn. III. ÚS 748/07, sp. zn. I. ÚS 931/08, sp. zn. IV. ÚS 697/09 a další) přitom dal již v minulosti opakovaně najevo, že v takových případech (s výjimkou zcela extrémních rozhodnutí, za něž však v záhlaví citované rozhodnutí rozhodně považovat nelze) je úspěšnost ústavní stížnosti pro její zjevnou neopodstatněnost vyloučena.

Podle přesvědčení Ústavního soudu Okresní soud v Rokycanech v záhlaví citovaným rozhodnutím rozhodl v souladu se zákony i principy zakotvenými v Listině a své rozhodnutí též logicky, srozumitelně a dostatečně odůvodnil. Ústavní soud tak žádný důvod pro svůj kasační zásah neshledal.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítnout.

S ohledem na odmítnutí ústavní stížnosti pro její zjevnou neopodstatněnost nepovažoval Ústavní soud za účelné vyzývat stěžovatele k odstranění vady ústavní stížnosti spočívající v absenci výslovného uvedení skutečnosti, že přiložená plná moc advokáta je určena k zastupování před Ústavním soudem, neboť ani její odstranění by na rozhodnutí Ústavního soudu nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2009

Vlasta Formánková předsedkyně IV. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.