IV. ÚS 3048/09
IV.ÚS 3048/09 ze dne 8. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. ledna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické, ve věci navrhovatele F. Š., zastoupeného JUDr. Václavem Bubeníkem, advokátem se sídlem Cihlářova 4, 571 01 Moravská Třebová, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. září 2009 č. j. 6 To 441/2009-1124, usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 2. července 2009 č. j. 1 T 104/2009-1093 a obžalobě Okresního státního zastupitelství v Bruntále ze dne 19. února 2007 sp. zn. 1 ZT 236/2006, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů a dále brojil proti označené obžalobě Okresního státního zastupitelství v Bruntále s tvrzením, že se cítí být postupem orgánů veřejné moci dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech, plynoucích z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dle odůvodnění návrhu k zásahu do uvedených kautel mělo dojít tím, že se obecné soudy nedostatečně vypořádaly s námitkami stěžovatele vůči podjatosti soudkyně Mgr. Jany Langerové, podrobně rozvedenými v ústavní stížnosti, a že označená obžaloba (stěžovaným rozhodnutím předcházející) vykazuje vady jím popsané. Stěžovatel se domáhal, aby Ústavní soud předmětná rozhodnutí, jakož i tuto obžalobu, nálezem zrušil.
Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu napadených rozhodnutí zásah do práv, jichž se stěžovatel dovolával, shledán nebyl. Z těchto se dostatečným a přezkoumatelným, tj. ústavně souladným způsobem podává, čím jsou založeny co do relevantních úvah jejich rozhodovací důvody, o něž se přesvědčení soudů, resp. výrokový výsledek jejich rozhodnutí opírá (čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 82 odst. 1, čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR). Adekvátně reagují na námitky stěžovatele, pročež postačí na obsah jejich odůvodnění odkázat, když jeho opakování by bylo za těchto podmínek zjevně formálním.

Pokud se týče části petitu návrhu požadujícího zrušení obžaloby Okresního státního zastupitelství v Bruntále ze dne 19. února 2007 sp. zn. 1 ZT 236/2006, jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Pro takto nahlíženou povahu stížnostních bodů Ústavní soud posléze návrh stěžovatele mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2010

Miloslav Výborný předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.