IV. ÚS 3043/12
IV.ÚS 3043/12 ze dne 2. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o podání, které podala stěžovatelka E. H., proti usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 5. června 2012 č. j. 56 EXE 935/2011-36, t a k t o :
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 9. srpna 2012 doručeno podání, ve kterém se stěžovatelka obrátila na Ústavní soud ve věci odvolání proti napadenému usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 5. června 2012 č. j. 56 EXE 935/2011-36. Napadeným rozhodnutím okresní soud odmítl pro opožděnost námitku podjatosti vznesenou stěžovatelkou proti soudnímu exekutorovi.

Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku výzvou ze dne 20. srpna 2012 k odstranění vad podání, k výzvě přiložil poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a dále určil stěžovatelce lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzvu k odstranění vad podání stěžovatelka osobně převzala dne 23. srpna 2012.
Ústavní soud je při své činnosti vázán právními předpisy, které vymezují jeho postavení a pravomoci. Mimo Ústavu České republiky je to zákon o Ústavním soudu. Ústavní soud je oprávněn jednat pouze na základě řádné ústavní stížnosti, která směřuje proti konkrétnímu pravomocnému rozhodnutí, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž bylo porušeno tvrzené stěžovatelovo základní právo zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Stanovená lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula v pondělí dne 24. září 2012. Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. října 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.