IV. ÚS 3043/09
IV.ÚS 3043/09 ze dne 18. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky S. L., zastoupené Mgr. Tomášem Davidem, advokátem, se sídlem 28. října 1001/3, proti usnesení Okresního soudu v Táboře č. j. 3 Nc 4265/2006-44 ze dne 14. 9. 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí obecného soudu, jímž bylo rozhodnuto o jejích námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.
Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným posouzením ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ) pro meritorní projednání ústavní stížnosti.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Posledním procesním prostředkem v předmětné věci bylo přitom samo ústavní stížností napadené rozhodnutí, neboť odvolání nebylo přípustné. Lhůtu k podání ústavní stížnosti je proto třeba počítat od doručení v záhlaví citovaného rozhodnutí Okresního soudu v Táboře. Jak přitom plyne z ústavní stížnosti samé, tak z kopie doručenek, jež Okresní soud v Táboře Ústavnímu soudu v kopii zaslal, předmětné rozhodnutí bylo doručeno jednak stěžovatelce (ta ho převzala 24. 9. 2009) a jednak soudní exekutorce (ta ho převzala 22. 9. 2009). Lhůta k podání ústavní stížnosti počala plynout v případě stěžovatelky dne následujícího po dni, co stěžovatelka rozhodnutí převzala a skončila v pondělí 23. 11. 2009. Ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě dne 24. 11. 2009, tedy po lhůtě stanovené pro její podání zákonem o Ústavním soudu.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2010

Michaela Židlická, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.