IV. ÚS 3036/13
IV.ÚS 3036/13 ze dne 21. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. D., t.č. ve Věznici Horní Slavkov, bez právního zastoupení, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 To 393/2011, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako "Stížnost pro porušení základních lidských práv u trestního soudního řízení sp. zn. 9 To 393/2011 a to u Městského soudu v Praze, poté u Obvodního soudu pro Prahu 4 a Nejvyššího soudu.". Navrhovatel odkázal na bližší specifikaci v jeho dovolání k Nejvyššímu soudu.
Přestože uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), obrátil se Ústavní soud nejprve na Nejvyšší soud s dotazem, zda ve věci pod navrhovatelem uvedenou spisovou značkou je vedeno dovolací řízení. Podle sdělení Nejvyššího soudu bylo o dovolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 9 To 393/2011, rozhodnuto usnesením ze dne 18. dubna 2012, sp. zn. 3 Tdo 405/2012. Dle doručenky založené ve spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 37 T 18/2011, bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu doručeno navrhovateli dne 20. června 2012.

Podle ustanovení § 72 odstavce 3 zákona o Ústavním soudu, v tehdy platném znění, uplynula marně lhůta k podání ústavní stížnosti v neděli dne 19. srpna 2012, respektive v pondělí dne 20. srpna 2012. Podání k Ústavnímu soudu však bylo odesláno teprve 30. září 2013.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavním soudu. S ohledem na výše popsané okolnosti Ústavní soud rozhodnul tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.