IV. ÚS 301/12
IV.ÚS 301/12 ze dne 5. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Ž., právně zastoupeného advokátem Mgr. J. S., proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 31. 10. 2011 sp. zn. 61 T 5/2011 a usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 1. 2012 sp. zn. 6 To 109/2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. Ústavnímu soudu byl dne 27. 1. 2012 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je nezbytné, aby byl stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. O této skutečnosti byl stěžovatel přípisem ze dne 1. 2. 2012 zpraven. Současně byl stěžovatel poučen též o všech náležitostech ústavní stížnosti mimo jiné též o tom, že i samotný návrh ústavní stížnosti musí být sepsán advokátem. K odstranění vad návrhu byla stěžovateli poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení poučení o náležitostech podání. Dne 3. 3. 2012 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc, jíž stěžovatel zmocnil advokáta Mgr. J. S. k zastupování před Ústavním soudem. Tato plná moc byla advokátem podepsána a opatřena jeho razítkem s tím, že zmocnění bylo přijato v Praze dne 2. 3. 2012. Vzhledem k tomu, že předmětná ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu dne 27. 1. 2012, je zřejmé, že prvotní návrh stěžovatele nebyl sepsán advokátem, přičemž k odstranění vady návrhu nedošlo ani poté, co byl stěžovatel výslovně upozorněn na to, že již samotný návrh musí být sepsán advokátem. Pouhé doložení plné moci od advokáta nenaplňuje požadavky zákona o Ústavním soudu na podání ústavní stížnosti.

Jelikož advokát poté, co přijal zastupování stěžovatele, neodstranil vady návrhu tím, že by sepsal ústavní stížnost, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětný návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstranění vad.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.