IV. ÚS 2975/13
IV.ÚS 2975/13 ze dne 14. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. ledna 2014 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou, v právní věci stěžovatele Miloslava Černíka, o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 28 C 7/2011-21 ze dne 6. 4. 2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Dne 27. 9. 2013 obdržel Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatel nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jež ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Stěžovatel sice předložil kopii plné moci ze dne 24. 1. 2012, jíž zmocnil ke svému zastupování JUDr. Štěpánku Šilhanovou, nicméně se nejednalo o speciální plnou moc ve smyslu § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, a kromě toho JUDr. Šilhanová k dotazu Ústavního soudu sdělila, že stěžovatele již v současnosti nezastupuje.

Na nedostatek právního zastoupení byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 10. 10. 2013, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro odstranění vady návrhu v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy. Předmětná výzva byla stěžovateli doručena postupem dle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dne 24. 10. 2013 a lhůta v ní určená marně uplynula dne 25. 11. 2013, aniž by stěžovatel vytýkanou vadu odstranil.

Jelikož stěžovatel neodstranil vadu ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2014

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.