IV. ÚS 2968/07
IV.ÚS 2968/07 ze dne 23. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 23. února 2010 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatelky R. Č., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 27. 9. 2007 č. j. 3076/SZ/2007, č. e. 155961/2007, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavnímu soudu byl dne 20. 11. 2007 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dne 27. 1. 2010 obdržel Ústavní soud přípis, v němž mu právní zástupce stěžovatelky, Mgr. J. H., oznámil, že stěžovatelku již nadále v řízení o ústavní stížnosti nezastupuje, neboť jí vypověděl plnou moc. V návaznosti na toto sdělení byla stěžovatelka Ústavním soudem vyzvána k zajištění právního zastoupení, neboť dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jsou fyzické a právnické osoby povinny být v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem, a to po celou dobu řízení. Stěžovatelce byla za účelem obstarání právního zastoupení stanovena lhůta patnácti dnů ode dne doručení výzvy. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 1. 2. 2010, posledním dnem lhůty tak bylo úterý 16. 2. 2010. Jelikož stěžovatelka v takto stanovené lhůtě vytýkanou vadu neodstranila a na výzvu Ústavního soudu ani jinak nereagovala, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2010

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.