IV. ÚS 2943/12
IV.ÚS 2943/12 ze dne 1. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu I. P., bez právního zastoupení, směřující zřejmě proti rozhodnutím Okresního soudu v Třebíči č. j. 9 EXE 123/2010-15 ze dne 8. února 2010 a č. j. 6 C 369/2008-35 ze dne 12. prosince 2008 a proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 1. srpna 2012 návrh, kterým navrhovatelka brojila zřejmě proti v záhlaví citovaným rozhodnutím Okresního sodu v Třebíči a proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v patřičném počtu stejnopisů (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany jejího práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 6. srpna 2012 vyzvána, aby vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti, o možnosti obrátit se v případě obtíží s obstaráním právního zástupce na Českou advokátní komoru a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.
Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu dne 10. srpna 2012 a den následující, tedy dne 11. srpna 2012, jí počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila v pondělí dne 3. září 2012. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 1. října 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.