IV. ÚS 294/09
IV.ÚS 294/09 ze dne 7. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 7. prosince 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické v řízení o ústavní stížnosti F. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem, AK se sídlem Komenského 241, 500 03 Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 6. 11. 2008 čj. 29 Co 293/2008-353 a rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 23. 1. 2007 čj. 9 C 1128/2001-302 takto:
Řízení se přerušuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 9. 2 . 2009 ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí, kterými byla zamítnuta žaloba na určení, že je vlastníkem označených nemovitostí v k. ú. Dolní Prysk a obci Prysk, k. ú. Horní Prysk a obci Prysk, katastrální obci Oldřichov u České Lípy, k. ú. a obci Nový Oldřichov, k. ú. Prácheň a obci Kamenický Šenov a k. ú. Okrouhlá u Nového Boru a obci Okrouhlá.

V průběhu řízení stěžovatel zemřel, dle zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích se tak stalo dne 2. 4. 2009 v Buenos Aires. Dopisem ze dne 7. 4. 2009 oznámil soudu úmrtí svého klienta Mgr. Jaroslav Čapek, právní zástupce stěžovatele, který zároveň navrhl, aby řízení o ústavní stížnosti bylo přerušeno do doby, než bude určen právní nástupce zemřelého.
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nemá ustanovení, které by výslovně upravovalo řízení o ústavní stížnosti, zemře-li v jeho průběhu stěžovatel. Podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, pokud citovaný zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Protože stěžovatel po zahájení řízení o ústavní stížnosti zemřel a tím ztratil způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř., § 7 odst. 2 obč. zák.), Ústavní soud se zabýval otázkou, zda může v řízení pokračovat s jeho právním nástupcem, či zda má s ohledem na povahu věci řízení zastavit. Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení brání obecně v pokračování řízení zejména tam, kde práva a povinnosti, o které jde, jsou vázány na osobu účastníka řízení a nepřecházejí na nástupce, dále tam, kde je určitá skutková podstata podle právního předpisu podmíněna existencí určitého účastníka, a tam, kde smrtí účastníka dochází podle hmotného práva k zániku právního vztahu nebo kde účastník řízení nemá žádného právního nástupce.

V projednávané věci se stěžovatel domáhal zrušení shora označených rozsudků obecných soudů vydaných v řízení o určení vlastnictví.

Ústavní soud se zabýval povahou práva, jež bylo předmětem řízení před obecnými soudy, a dospěl k závěru, že se v projednávaném případě nejedná o práva, jež by podle hmotného práva byla vázána na osobu stěžovatele, skutková podstata věci není podmíněna existencí určitého účastníka, smrtí účastníka nedochází k zániku právního vztahu, o nějž v řízení šlo, a nejde o případ, kdy účastník řízení nemá žádného právního nástupce. Rozhodnutí v řízení týkajících vlastnických vztahů jsou přitom rozhodnutími, která jsou způsobilá podstatně zasáhnout do majetku účastníka řízení. Z povahy věci tak plyne, že se nejedná o práva účastníka řízení, která by nepřecházela na jeho právní nástupce.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. ve vazbě na ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu přerušil do doby určení právního nástupce zemřelého.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2009

Vlasta Formánková předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.