IV. ÚS 292/04
IV.ÚS 292/04 ze dne 7. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele JUDr. R. K. o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2004, č. j. 20 Co 320/2004-80, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2. 3. 2004, č. j. 25 C 41/2003-61, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 26. 8. 2004 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, podaný jménem obchodní společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o. V návrhu je požadováno zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním, že jimi bylo neoprávněně zasaženo do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a dále nebyly při jejich vydání respektovány čl. 90 a čl. 95 Ústavy ČR.

Ústavní soud zkoumal, zda byla stížnost podána včas a zda jsou splněny i další formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a naznal, že ústavní stížnost byla podána někým zjevně neoprávněným.

K tomuto závěru vedla Ústavní soud skutečnost, že ústavní stížnost byla podepsána pouze JUDr. R. K. přičemž z obsahu podání nikterak nevyplynulo, že by byl oprávněn ve smyslu § 31 zákona o Ústavním soudu jednat jménem obchodní společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o, neboť k návrhu nebyla přiložena plná moc opravňující JUDr. K. k zastupování před Ústavním soudem.

V ústavní stížnosti bylo uvedeno, že plná moc bude zaslána dodatečně s odůvodněním, že jednatel společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o., se nacházel v době podání návrhu v zahraničí. Ústavní soud tedy stanovil lhůtu pro dodatečné zaslání plné moci v délce trvání 15 dnů, jež marně uplynula dne 27. 9. 2004, a to bez toho, že by Ústavnímu soudu byla plná moc doručena nebo její existence jinak prokázána. Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbývá než nahlížet na ústavní stížnost tak, že ji podal svým jménem JUDr. R. K.

Dle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu může ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Z rozhodnutí, které bylo k návrhu přiloženo, je zřejmé, že JUDr. R. K. nebyl účastníkem řízení, v němž byly vydány rozsudky, proti nimž ústavní stížnost směřuje, a není tedy oprávněn proti těmto rozhodnutím podat ústavní stížnost.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 10. 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.