IV. ÚS 2914/13
IV.ÚS 2914/13 ze dne 24. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti navrhovatele politické strany Aktiv nezávislých občanů, se sídlem v Brně, Vranovská 19, zastoupeného na základě plné moci Jiřím Ratvajem, bez právního zastoupení, kterou se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, "aby nám bylo umožněno doplnění kandidátní listiny tj. pondělí 23. září 2013 ve volebním kraji Praha učinit" takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ústavní stížnost, kterou se navrhovatel domáhá vydání rozhodnutí, "aby nám bylo umožněno doplnění kandidátní listiny tj. pondělí 23. září 2013 ve volebním kraji Praha učinit".
Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v patřičném počtu stejnopisů (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh neobsahoval pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností a o označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel prostřednictvím jeho zástupce Jiřího Ratvaje přípisem ze dne 16. října 2013 vyzván, aby vady návrhu odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 3 dnů od doručení této výzvy. Současně byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že výzvu k odstranění vad návrhu zástupce navrhovatele Jiří Ratvaj převzal dne 17. října 2013. Den následující, tedy dne 17. října 2013, počala navrhovateli běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila v pondělí dne 21. října 2013. Navrhovatel však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranil, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagoval.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. října 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.