IV. ÚS 2899/13
IV.ÚS 2899/13 ze dne 21. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatelky Moniky Funtyové a Štefana Horváta, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2010 č. j. 45 C 16/2010-44, Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2011 č. j. 19 Co 131/2011-78 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2013 č. j. 26 Cdo 3178/2012-103, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Ústavnímu soudu byl dne 23. 9. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelé domáhali zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů.
Stěžovatelé nebyli v řízení zastoupeni advokátem a proto se jim přípisem ze dne 3. 10. 2013 dostalo poučení o všech podstatných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že jim byla stanovena lhůta 30 dnů pro odstranění vad. Vzhledem k tomu, že adresáti nebyli zastiženi, byla písemnost dne 7. 10. 2013 uložena a adresátům zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedli. Protože si adresáti zásilku nevyzvedli v úložní době, byla vložena do domovní schránky, a to dne 18. 10. 2013. Z ustanovení § 49 odst. 4 vyplývá, že "nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.".

Vzhledem k tomu, že ani do data tohoto rozhodnutí nebyly vady návrhu odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než předmětnou ústavní stížnost z tohoto důvodu odmítnout, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.