IV. ÚS 2841/12
IV.ÚS 2841/12 ze dne 16. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti M. K., zastoupené JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem, AK se sídlem Křižíkova 56, 186 00 Praha 8, proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 ze dne 25. 5. 2012 sp. zn. 2 ZN 1485/2012-10, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Včas podanou ústavní stížností brojila stěžovatelka proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 ze dne 25. 5. 2012, jímž jí byla zamítnuta stížnost proti usnesení policejního komisaře Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha I, o odložení v trestní věci podezření ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování podle § 384 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měl dopustit neznámý pachatel, ze dne 14. 5. 2012. V této stížnosti stěžovatelka uvedla, že dle jejího názoru nevyhodnotil policejní komisař důkazy v podobě svědeckých výpovědí, neboť se spokojil s hromadným odepřením podání svědecké výpovědi z důvodu nebezpečí trestního stíhání podle § 100 odst. 2 zákona č. 141/1961, trestního řádu, bez bližšího odůvodnění. Stěžovatelka uvedla ve své ústavní stížnosti řadu skutečností, jimiž mělo být ze strany státu zasaženo do jejich ústavně garantovaných práv. Státní zastupitelství odůvodnilo odmítnutí této stížnosti tím, že dle jeho názoru předmětné pachatelovo jednání nenaplňovalo znaky skutkové podstaty uvedeného přečinu; jednak proto, že nebylo dostatečně prokázáno, že objektem pronásledování byla skutečně stěžovatelka, jelikož na zajištěných fotografiích byly i jiné osoby a též kvůli nedostatku dlouhodobosti, taktéž potřebné pro naplnění skutkové podstaty uvedeného přečinu. K otázce týkající se stěžovatelkou tvrzeného chybného provedení důkazů uvedlo státní zastupitelství pouze to, že zadržené osoby využily svého práva nevypovídat. Stěžovatelka v odmítnutí výše uvedené stížnosti vidí porušení svého základního práva stanoveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), tedy práva na možnost každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
II.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Úvodem je třeba poznamenat, že Ústavní soud nepatří do soustavy obecných soudů a nepřísluší mu hodnotit skutkový stav věci zjištěný obecnými soudy. Tím spíše mu potom nepřísluší hodnotit skutkový stav zjištěný jinými orgány činnými v trestním řízení. Úkolem Ústavního soudu je ochrana ústavnosti. Proto může fyzická nebo právnická osoba podat ústavní stížnost pouze, pokud tvrdí, že neoprávněným zásahem veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

Jak Ústavní soud soustavně judikuje a jak též vyplývá z Listiny, záležitosti týkající se vymezení trestného činu a vyměření trestu za jeho spáchání (čl. 39 Listiny) a rozhodování o vině a trestu (čl. 40 odst. 1 Listiny) přísluší pouze státu a jeho orgánům. Rozhodovat o výše uvedeném je právem státu. Jedná se tedy o vztah mezi pachatelem a státem, nikoliv o vztah mezi pachatelem a poškozeným.

Ústavní soud již rovněž judikoval, že pokud státní zastupitelství zamítne stížnost proti usnesení policejního orgánu o odložení věci pro podezření ze spáchání trestného činu, nelze v tom spatřovat porušení výše uvedených ústavně zaručených subjektivních veřejných práv stěžovatele, jelikož ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby jiná osoba byla trestně stíhána, neexistuje (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 84/99 ze dne 8. 4. 1999 dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud návrh stěžovatelky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků pro zjevnou neopodstatněnost odmítl, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.