IV. ÚS 2836/09
IV.ÚS 2836/09 ze dne 23. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelky M. H., zastoupené JUDr. Hanou Helešicovou, advokátkou se sídlem Břeclav, J. Palacha 4, proti rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. července 2007 č. j. 8 C 46/2007-82, spojené s návrhem na přiznání náhrady nákladů řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 3. listopadu 2009 a doručenou Ústavnímu soudu dne 4. listopadu 2009, se stěžovatelka podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhala zrušení rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. července 2007 č. j. 8 C 46/2007-82 (dále jen "napadené rozhodnutí") pro tvrzený zásah do ústavním pořádkem zaručených práv podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 90 Ústavy České republiky. Stěžovatelka současně navrhla, aby Ústavní soud uložil Okresnímu soudu v Břeclavi povinnost nahradit stěžovatelce náklady řízení ve výši 4 800,-Kč.

Z podané ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že napadeným rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 11. října 2007, Okresní soud v Břeclavi uložil stěžovatelce povinnost zaplatit Komerční bance, a. s., částku 94 739,92 Kč s příslušenstvím. Z lustra Ústavního soudu se zjišťuje, že stěžovatelka napadla napadené rozhodnutí ústavnístížnosti již dne 17. září 2009. Ústavní soud usnesením ze dne 2. listopadu 2009 sp. zn. IV. ÚS 2452/09 ústavní stížnost odmítl jako návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu], neboť podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. h) o. s. ř. , ve znění zákona č. 7/2009 Sb., je možno napadené rozhodnutí napadnout žalobou pro zmatečnost.
Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jak stěžovatelka uvedla na str. 2 své ústavní stížnosti, s napadeným rozhodnutím se seznámila dne 4. srpna 2009. Lhůta k podání ústavní stížnosti proti napadenému rozhodnutí tedy skončila v pondělí dne 5. října 2009. Z uvedeného plyne, že pokud byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě dne 3. listopadu 2009, je podána zcela evidentně po lhůtě určené k jejímu podání.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatelky odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Pokud jde o požadavek stěžovatelky, aby Ústavní soud uložil Okresnímu soudu v Břeclavi povinnost nahradit stěžovatelce náklady řízení ve výši 4 800,-Kč, Ústavnísoud konstatuje, že neshledal podmínky pro postup dle § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, proto návrhu nevyhověl a náhradu nákladů stěžovatelce nepřiznal.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. listopadu 2009

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.