IV. ÚS 280/04
IV.ÚS 280/04 ze dne 30. 11. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele V. S. o návrhu ze dne 17. srpna 2004, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, jehož podání označené jako "Stížnost k Ústavnímu soudu" obdržel Ústavní soud dne 17. srpna 2004, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o tom, že pokud tyto vady neodstraní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Výzvu navrhovatel obdržel dne 6. září 2004, ve stanovené lhůtě však vady návrhu neodstranil. Vzhledem k výše uvedenému byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu]. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2004

JUDr. Michaela Židlická soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.