IV. ÚS 2790/13
IV.ÚS 2790/13 ze dne 29. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu P. P., t.č. ve věznici Pardubice, bez právního zastoupení, směřujícího nespecifikovanému řízení o podmínečném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako: "Stížnost pro porušení zákona Okr. soudu Pardubice, dále pak Krajský soud Hradec Králové - pobočka Pardubice o zamítnutí na P.P.".

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), a dále navrhovatel neuvedl, proti čemu konkrétně jeho podání směřuje (§ 34 odstavec 2 zákona o Ústavním soudu), neoznačil rozhodnutí či zásah, proti kterému jeho podání směřuje (§ 72 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu) ani nepřiložil jeho kopii (§ 72 odstavec 6 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 1. října 2013, doručeným mu dne 3. října 2013, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října 2013

JUDr. Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.