IV. ÚS 2780/12
IV.ÚS 2780/12 ze dne 14. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky G. B., zastoupené Mgr. Alexandrou Juráčkovou, advokátkou se sídlem na adrese Praha 6, Markétská 1, proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1. září 2011 č. j. 12 C 63/2007-139 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. dubna 2012 č. j. 25 Co 61/2012-166, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 22. července 2012, která byla Ústavnímu soudu doručena elektronickým podáním téhož dne v 19:41:35 hodin, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí s tvrzením, že dle jejího názoru byla napadenými rozhodnutími porušena její základní ústavní práva zaručená čl. 11 odst. 3, čl. 14 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní soud před tím než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem je v daném případě rozsudek Krajského soudu v Hradci králové ze dne ze dne 18. dubna 2012 č. j. 25 Co 61/2012-166. Z vyžádaného spisu Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 12 C 63/2007 se podává, že stěžovatelce, resp. její právní zástupkyni, byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 21. května 2012 (č. listu 176). Poslední dnem k podání ústavní stížnosti tak byl pátek dne 20. července 2010.

Za situace, kdy ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena elektronickým podáním dne 22. července 2012, je zcela evidentní, že ústavní stížnost byla podána po uplynutí stanovené 60 denní lhůty.

Lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon o Ústavním soudu neumožňuje jakkoliv zhojit.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné ( § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. srpna 2012

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.