IV. ÚS 2780/09
IV.ÚS 2780/09 ze dne 9. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o návrhu V. P., zastoupeného JUDr. Martinou Mervartovou, Ph.D., advokátkou advokátní kanceláře se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 580/4, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. Nco 46/2009-50 ze dne 30. dubna 2009 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. října 2009, se stěžovatel s odkazem na porušení práv na spravedlivý proces a na zákonného soudce zaručených čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

Ústavní soud zjistil, že stěžovatel proti v záhlaví citovanému rozhodnutí podal již dne 24. srpna 2008 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "předchozí návrh"), který byl usnesením sp. zn. I. ÚS 2248/09 ze dne 14. října 2009 pro včasné neodstranění vad jimiž trpěl podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") odmítnut.
Ústavní soud nejprve zkoumal, zda projednávaný návrh má všechny formální náležitosti a zda jsou splněny i ostatní předpoklady jeho meritorního projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu, přičemž dospěl k závěru, že se jedná o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí být podán ve lhůtě 60 dnů, která dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, počíná dnem následujícím po doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Dotazem na kancelář 62 Co Městského soudu v Praze Ústavní soud zjistil, že v záhlaví citované rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 30. června 2009. Lhůta k podání návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti tak nebyla dodržena, když uplynula dne 31.srpna 2009 a projednávaný návrh byl podán až dne 29. října 2009.

Na rozhodnutí Ústavního soudu nemůže nic změnit ani žádost stěžovatele, aby jeho podání nebylo odmítnuto z důvodu nedodržení dvacetidenní lhůty stanovené mu k odstranění vad jeho předchozího návrhu, když k nedodržení této lhůty mělo dojít z objektivních důvodů spočívajících v administrativních prodlevách při ustanovení advokáta Českou advokátní komorou. Pokud takové objektivní důvody skutečně existovaly, stěžovateli nic nebránilo, aby o nich Ústavní soud informoval v uvedené dvacetidenní lhůtě a požádal o prodloužení této lhůty. To však neučinil a Ústavní soud jeho předchozí návrh pro včasné neodstranění vad usnesením odmítl. S ohledem na tuto skutečnost stanovenou dvacetidenní lhůtu pro odstranění vad předchozího návrhu stěžovatele již nelze prodloužit a podání stěžovatele doručené Ústavnímu soudu dne 29. října 2009 musí být považováno za nový návrh, který musí splňovat všechny zákonem oÚstavním soudu stanovené náležitosti a podmínky pro jeho projednání. Nedodržení zákonné lhůty pro jeho podání pak nelze prominout.

S ohledem na výše uvedené okolnosti Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2009

Vlasta Formánková soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.