IV. ÚS 2762/11
IV.ÚS 2762/11 ze dne 26. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti obchodní společnosti CREDITEX HOLDING, a. s., se sídlem U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha, zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., se sídlem Vinohradská 30, 120 00 Praha 2, proti výroku IV. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 7. 2011 čj. 6 Co 967/2008-523 takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Podanou ústavní stížností se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 1, čl. 2 odst. 1, 2, čl. 3 odst. 1, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhala zrušení náhradově nákladového výroku shora označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Podáním ze dne 23. 7. 2012 vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět, neboť Nejvyšší soud k dovolání obchodní společnosti SMART MONEY, a. s., (v řízení před obecnými soudy v postavení žalující strany) rozsudkem ze dne 29. 5. 2012 č. j. 22 Cdo 142/2012-606 zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ve výrocích I., III. a IV. a věc v tomto rozsahu vrátil Krajskému soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení. S ohledem na tuto skutečnost stěžovatelka navrhla, aby řízení o ústavní stížnosti bylo zastaveno a aby jí Ústavní soud ve vztahu k účastníkovi řízení přiznal náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem v celkové výši 11 520 Kč.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci stěžovatelka včasným podáním vzala ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona řízení zastavil.

Ústavní soud nevyhověl návrhu stěžovatelky na úhradu jejích nákladů spojených s právním zastoupením v řízení před Ústavním soudem. Podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o Ústavním soudu si hradí vzniklé náklady účastníci a vedlejší účastníci sami. K postupu podle odst. 4 citovaného ustanovení, podle kterého Ústavní soud může v odůvodněných případech podle výsledků řízení uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení, neshledal Ústavní soud v projednávaném případě důvod.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 26. července 2012

Vlasta Formánková, v. r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.