IV. ÚS 2734/13
IV.ÚS 2734/13 ze dne 8. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu T. B. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. června 2013 č. j. 4 Tdo 519/2013-28, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Navrhovatel se ve svém podání ze dne 6. září 2013 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu s tím, že do tří týdnů stížnost doplní.

Protože tak v uvedeném termínu neučinil a podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající mj. v povinném zastoupení advokátem, byl navrhovatel dne 13. listopadu 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve 30ti denní lhůtě s poučením, že pokud vady neodstraní, bude návrh odmítnut.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vytčené vady ve lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj jeho návrh mimo jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2014

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.