IV. ÚS 2729/13
IV.ÚS 2729/13 ze dne 11. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci navrhovatelů Ing. Jaromíra Houžvičky a Aleny Houžvičkové a jejich návrhu ze dne 5. září 2013, takto :
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 5. září 2013 obdržel Ústavní soud podání navrhovatelů označené jako ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. června 2013 č.j. 5 As 14/2013-29 a jemu předcházejícího rozhodnutí, včetně požadavku o odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků.
Podání však nesplňovalo některé náležitosti požadované zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra podání navrhovatelů se přitom podává, že se na Ústavní soud obracejí v různých věcech s identickým požadavkem o zrušení povinnosti právního zastoupení a poplatkové povinnosti, a to přestože byli opakovaně vyzýváni k odstranění vad návrhu a poučováni o obsahu ustanovení § 43 odst.1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Lze tedy vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat navrhovatelům zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem. Za této situace by nové poučování navrhovatelů o vadách podání a možnostech jejich odstranění bylo jen postupem formalistickým a neefektivním.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu tedy nezbylo, než návrh v celém rozsahu odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

Vlasta Formánková v.r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.