IV. ÚS 272/04
IV.ÚS 272/04 ze dne 12. 10. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J. P. doručeném Ústavnímu soudu dne 11. srpna 2004 a označeném jako "stížnost pro porušení zákona při obhajobě a práva na obhajobu" proti blíže neoznačeným soudním rozhodnutím, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 11. srpna 2004 doručen výše uvedený návrh. Výzvou ze dne 19. srpna 2004, doručení vykázáno dne 23. srpna 2004, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu. K tomu byla stěžovateli určena lhůta 40 dnů od doručení výzvy. Byl upozorněn, že jinak bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro odstranění vad návrhu uplynula marně již 4. října 2004. Protože stěžovatel v této lhůtě a ostatně ani do dnešního dne vady svého návrhu neodstranil, Ústavní soud usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítá. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 12. října 2004

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.