IV. ÚS 2698/13
IV.ÚS 2698/13 ze dne 13. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Ladislava Hrona, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 10. 7. 2013 č. j. 31 To 301/2013-255, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se ve svém podání ze dne 31. 8. 2013 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.
Zmíněné podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající mj. v povinném zastoupení advokátem. Navrhovatel byl proto vyzván dne 11. 9. 2013 k odstranění vad návrhu v 15ti denní lhůtě s poučením, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, bude jeho návrh odmítnut.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel, přes přípis doručený Ústavnímu soudu dne 17. 9. 2013, vady návrhu neodstranil ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj návrh mimo jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Vladimír Sládeček soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.