IV. ÚS 2683/09
IV.ÚS 2683/09 ze dne 23. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 23. listopadu 2009 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické, ve věci navrhovatelky T. N., zastoupené Mgr. Miroslavem Klusáčkem, advokátem se sídlem v Brně, Rooseveltova 6/8, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2009 sp. zn. 4 To 368/2009 a Městského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2009 sp. zn. 3 T 11/2008, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaných usnesení s tím, že se jimi cítí dotčena v právech zakotvených v čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 2, jakož i v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Uvedla, že pochybení soudů shledává v jejich postupu v trestním řízení, když o přeměně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody na nepodmíněný rozhodl Městský soud v Brně v její nepřítomnosti, Krajský soud v Brně pak stížnosti na uvedené rozhodnutí nevyhověl. Podle jejího přesvědčení nebyla řádně seznámena s konáním veřejného zasedání, když vyrozumění o něm jí nebylo doručeno, poněvadž v době od 3. 3. 2009 do 3. 6. 2009 byla v zadržení na území Rakouska.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajský soud v Brně se v rozhodnutí, kterým důvodně zamítl stížnost odsouzené, nyní navrhovatelky, vypořádal s její námitkou týkající se doručení předvolání k veřejnému zasedání soudu I. stupně, při němž Městský soud v Brně dne 8. 6. 2009 rozhodl o výkonu trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jenž jí byl uložen trestním příkazem č. j. 3 T 11/2008-25 dne 1. 2. 2008 za spáchání trestného činu krádeže dle § 247 odst. 1 písm. e) trestního zákona s podmínečným odkladem na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. V odůvodnění usnesení soud II. stupně s poukazem na § 64 odst. 2 a 4 trestního řádu a na chování odsouzené vyložil, proč postup Městského soudu v Brně při hodnocení způsobu doručení obsílky na stěžovatelkou označenou adresu neshledal v rozporu s citovaným ustanovením § 64 odst. 2 trestního řádu a proč také byly dány důvody pro rozhodnutí o vykonání uloženého trestu, když se odsouzená během zkušební doby podmíněného odsouzení dopustila znovu trestné činnosti. Na vyčerpávající odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh napadající usnesení soudu II. stupně odmítnut jako zjevně neopodstatněný, návrh směřující proti usnesení Městského soudu v Brně pak jako nepřípustný, když nejde o rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl zákonem stěžovatelce k ochraně tvrzeného práva poskytnut [§ 43 odst. 2 písm. a), § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2009

Miloslav Výborný předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.