IV. ÚS 268/04
IV.ÚS 268/04 ze dne 26. 8. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci navrhovatelky E.N., o návrhu na obnovu řízení před Ústavním soudem, sp. zn. I ÚS 646/03, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní soud obdržel dne 9. 8. 2004 podání, doplněné přípisy doručenými dne 16. 8. 2004 a 24. 8. 2004, prostřednictvím něhož se navrhovatelka domáhá obnovy řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. I ÚS 646/03, a to z důvodu podjatosti členů senátu Ústavního soudu, který ve věci rozhodoval. Řízení o předmětné ústavní stížnosti bylo ukončeno usnesením Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2004, jímž se návrh stěžovatelky odmítá jako zjevně neopodstatněný.

Navrhovatelka uvádí, že jí nebylo umožněno uplatnit námitku podjatosti vůči soudkyni JUDr. E.W. a soudci JUDr. V.G., neboť vůbec nedošlo k ústnímu jednání ve věci, a to přesto, že jako účastník řízení nedala k upuštění od ústního jednání souhlas [§ 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")].

Podání navrhovatelky dále obsahuje její vyjádření k průběhu řízení před obecnými soudy, jehož výsledek byl navrhovatelkou napaden v záhlaví uvedenou ústavní stížností. V podání se rovněž nachází výčet celé řady ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a zákona o Ústavním soudu, jež byla dle názoru navrhovatelky porušena jak v řízení před obecnými soudy, tak i v řízení před Ústavním soudem ČR.

Stěžovatelka taktéž požaduje, aby jí byly uhrazeny náklady právního zastoupení ve výši 2.150 Kč vynaložené v souvislosti s výše uvedeným řízením před Ústavním soudem.

II.

Z obsahu podání Ústavní soud dovodil, že navrhovatelka opírá svůj návrh na obnovu řízení o ustanovení § 11 odst. 2 písm. j) zákona o Ústavním soudu, které zní: "V plénu Ústavní soud rozhoduje... o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b".

Ústavní soud konstatuje, že institut obnovy řízení je pro účely řízení před Ústavním soudem upraven toliko ve vztahu k řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky a dále v rámci řízení o opatření nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. Tomu odpovídá i znění navrhovatelkou uvedeného § 11 odst. 2 písm. j) zákona o Ústavním soudu, jenž obsahuje výslovný odkaz na ustanovení osmého oddílu druhé hlavy druhé části zákona o Ústavním soudu.

V souladu s § 119 zákona o Ústavním soudu může být obnova řízení povolena pouze v případě, že Ústavní soud rozhodoval v trestní věci a mezinárodní soud přitom shledal, že bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou porušeno lidské právo nebo základní svoboda. Předmětný návrh těmto požadavkům zjevně nedostál, když v řízení o ústavní stížnosti vedeném pod sp. zn. I. ÚS 646/03 byl navrhovatelkou napaden rozsudek v občanskoprávní věci.

Dle konstantní judikatury Ústavního soudu je použití institutu obnovy řízení v jiných než v zákonem o Ústavním soudu taxativně vymezených případech vyloučeno (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 458/98, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, svazek 12, usn. č. 75, str. 549).

O otázce náhrady nákladů právního zastoupení může Ústavní soud rozhodnout pouze, byl-li návrh stěžovatele podán před prvním ústním jednáním ve věci a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta (§ 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatelka však žádá o náhradu nákladů zastoupení až poté, co bylo v její věci rozhodnuto, a nadto není splněna ani druhá podmínka, tedy aby se Ústavní soud věcí meritorně zabýval. Z těchto důvodů má Ústavní soud za to, že navrhovatelce nelze náhradu nákladů právního zastoupení přiznat.

Ústavní soud dodává, že podání navrhovatelky trpělo celou řadou nedostatků, v některých částech bylo obsahově nesrozumitelné a navrhovatelka nebyla v rozporu s § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastoupena advokátem.

Vzhledem ke skutečnosti, že již z původního návrhu je zřejmé, že Ústavní soud není k jeho projednání příslušný, Ústavní soud nevyzýval navrhovatelku k odstranění vad podání a stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., v. r. soudkyně Ústavního soudu V Brně dne 26. 8. 2004Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.