IV. ÚS 2628/12
IV.ÚS 2628/12 ze dne 18. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou ve věci ústavní stížnosti P. H., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012 sp. zn. 29 Cdo 1938/2010 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2009 sp. zn. 15 Cmo 258/2008, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. 7. 2011 předmětnou ústavní stížnost, která vykazovala vady spočívající v absenci povinného právního zastoupení.
Stěžovatel k výše uvedenému v ústavní stížnosti konstatoval: "Stěžovatel si je vědom povinného zastoupení jiným advokátem v řízení o této ústavní stížnosti i za dané situace, kdy je sám advokátem, a v nejbližší době tento formální nedostatek odstraní zvolením advokáta a udělením zvláštní plné moci, prostřednictvím kterého současně stěžovatel doplní podrobné odůvodnění této ústavní stížnosti včetně podrobného rozboru ústavněprávní argumentace a osvojením si ústavní stížnosti zvoleným advokátem v meritu věci."

Přípisem ze dne 5. 9. 2012 byl stěžovatel vyzván k odstranění výše uvedené vady návrhu, a to ve lhůtě 10 dnů. Výzva byla stěžovateli doručena dne 6. 9. 2012 a den následující, tedy 7. 9. 2012 počala plynout lhůta k odstranění vad, která marně uplynula dne 17. 9. 2012 (konec lhůty připadl na neděli 16. 9. 2012, z toho důvodu bylo posledním dnem soudcovské lhůty pondělí 17. 9. 2012)

Dne 17. 9. 2012 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, jímž stěžovatel žádal o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu o 14 dnů, a to z důvodu vyhledání advokáta.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Z ústavní stížnosti je zřejmé, že stěžovatel si je od samého počátku řízení dobře vědom povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, navíc se jedná o právního profesionála, kterému jsou náležitosti ústavní stížnosti nepochybně známy. Dobu více než dvou měsíců od podání stížnosti považuje Ústavní soud za dostatečnou k tomu, aby si stěžovatel advokáta vyhledal.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu nevyhověl, neboť by tím také docházelo k bezdůvodnému zvýhodňování oproti jiným stěžovatelům.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2012

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.