IV. ÚS 26/04
IV.ÚS 26/04 ze dne 4. 3. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


IV. ÚS 26/04
Ústavní soud rozhodl dne 4. března 2004 ve věci ústavní stížnosti R. S. zastoupeného JUDr. V. V. advokátem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. 9. 2002, čj. 30 C 190/98-40, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2003, čj. 20 Co 336/2003-77,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 21. 1. 2004 a předanou k poštovní přepravě dne 20. 1. 2004 domáhá se stěžovatel kasace shora uvedených rozsudků obecných soudů, neboť má za to, že z důvodů, jež v ústavní stížnosti předkládá, byla těmito rozhodnutími porušena jemu ústavně zaručená základní práva.

Z vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 30 C 190/98 zjistil Ústavní soud, že souběžně s podanou ústavní stížností napadl stěžovatel - v řízení před obecnými soudy žalobce - shora uvedený rozsudek odvolacího soudu též dovoláním, o kterém dosud nebylo dovolacím soudem rozhodnuto.

Za takto nastalé situace nutno hodnotit podanou ústavní stížnost za návrh nepřípustný, ježto o podaném dovolání bude teprve dovolacím soudem rozhodováno, a to včetně rozhodování o tom, zda jej dovolací soud shledá přípustným či nikoli.

Pro právně zastoupeného stěžovatele by tento závěr Ústavního soudu neměl být nikterak překvapivý, neboť o tom, jak jest nutno vykládat přípustnost ústavní stížnosti v případě jejího souběhu s podáním mimořádného opravného prostředku (s výjimkou obnovy řízení), Ústavní soud svůj právní názor vyložil již ve Sdělení č. 32/2003 Sb. publikovaném dne 3. 2. 2003.

Nepřípustný návrh je povinen Ústavní soud dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Bylo proto rozhodnuto, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. března 2004

JUDr. Miloslav Výborný soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.