IV. ÚS 2566/09
IV.ÚS 2566/09 ze dne 27. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 27. listopadu 2009 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele JUDr. Z. A., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 23/2009-100 ze dne 25. 6. 2009, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 1. 10. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího správního soudu asoučasně vznesl námitku podjatosti vůči předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému.
Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatel nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Tato povinnost se vztahuje i na osoby mající právnické vzdělání (srov. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96, ST 1/9 SbNU 471) a platí již od samého počátku řízení, je proto nezbytné, aby i samotný návrh na zahájení řízení byl sepsán zvoleným advokátem. Na existenci této vady byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 12. 10. 2009, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro její odstranění v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy. Výzva k odstranění vad podání ze dne 12. 10. 2009 byla stěžovateli doručena dne 26. 10. 2009, neboť stěžovatel nebyl dne 14. 10. 2009 doručujícím orgánem zastižen, a zásilka proto byla uložena na poště, přičemž dle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím desetidenní lhůty považuje písemnost za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Jelikož třicetidenní lhůta, stanovená za účelem odstranění vady podání, marně uplynula dne 25. 11. 2009, a to bez toho, že by stěžovatel vadu, spočívající v absenci právního zastoupení, odstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než jeho ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. O námitce podjatosti vůči JUDr. Pavlu Rychetském nebylo nutné rozhodovat, neboť tento soudce se na projednávání a rozhodování věci nepodílel.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2009

Michaela Židlická, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.