IV. ÚS 2562/17
IV.ÚS 2562/17 ze dne 23. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Lesů České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, zastoupeného JUDr. Romanem Poláškem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2016, č. j. 29 Cdo 4123/2014-589, a Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 4. 2014, č. j. 47 Co 94/2014-475, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. 10. 2016, č. j. 29 Cdo 4123/2014-547, zamítl stěžovatelovo dovolání proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 4. 2014, č. j. 47 Co 94/2014-475, kterým odvolací soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 19. 12. 2013, č. j. 15 C 391/2013-341, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Předmětem řízení před obecnými soudy je zaplacení částky 4 202 760 738 Kč z neplatných (neúčinných) úkonů společnosti LESS & FOREST s. r. o. Proti usnesením dovolacího soudu a krajského soudu se stěžovatel brání ústavní stížností podanou dne 14. 8. 2017.
Ústavní stížnost je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Citované ustanovení vyjadřuje zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, kterou je třeba pojímat jako krajní prostředek k ochraně práva nastupující teprve tehdy, není-li možná náprava postupy před obecnými soudy (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1183/17, nebo ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1183/17).

Ústavní stížnost je předčasná, neboť směřuje proti usnesení dovolacího soudu, jímž bylo zamítnuto dovolání proti usnesení krajského soudu o zrušení rozsudku okresního soudu a vrácení mu věci k dalšímu řízení. Řízení před obecnými soudy nebylo pravomocně skončeno a stále probíhá, byť podle tvrzení stěžovatele je v současné době přerušeno. Je třeba vyčkat výsledku řízení, a teprve poté brojit ústavní stížností proti pravomocnému meritornímu rozhodnutí. Do přezkumu finálního rozhodnutí bude Ústavním soudem případně zahrnut i právní názor vyslovený v nyní napadeném zrušujícím usnesení krajského soudu i názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. 8. 2017

Jaromír Jirsa v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.